GiftWrap

GiftWrap

GiftWrap là phần mềm mình tạm dịch là phần mềm dành cho các artist chia sẽ theme, developer chia sẽ soft hoặc người dùng cài đặt phần mềm và không có sourcecode.
Nó sẽ giúp bạn tạo .deb packages thông qua môi trường trực quan hơn là dùng dòng lệnh trong Linux.
Hướng dẫn cài đặt
bạn có thể vào System → Administration → Software Sources. Chọn tab Third-Party Software, bấm Add và chèn thêm đoạn code sau vào:
Với 9.04 “Jaunty Jackalope”: deb http://ppa.launchpad.net/giftwrap/ppa/ubuntu jaunty main #GiftWrap
8.10 “Intrepid Ibex”: deb http://ppa.launchpad.net/giftwrap/ppa/ubuntu intrepid main #GiftWrap
9.10 “Karmic Koala”: deb http://ppa.launchpad.net/giftwrap/ppa/ubuntu karmic main #GiftWrap
Close lại và chọn tiếp tab Authentication.
Download key:

http://giftwrap.tuxfamily.org/downloads/giftwrap-ppa-key

Sử dụng Import Key File… button đẻ import key.
Sau đó close và Reload và bắt đầu cài đặt được rồi.(có thể dùng Add or remove program hoặc bất kì trình cài đặt phần mềm khác.)
Một cách khác là dùng lệnh cài:

echo deb http://ppa.launchpad.net/giftwrap/ppa/ubuntu `lsb_release -cs` main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ppa.list
sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 207CAD03
sudo apt-get update && sudo apt-get install giftwrap

Nguồn: http://giftwrap.tuxfamily.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s